İletişim

+90 242 746 84 35

|

+90 539 850 69 99 İş Yerimiz Nerede?
Side SRC ve Psikoteknik Değerlendirme Merkezi, bir Manavgat SRC Eğitim Kurumları markasıdır.
  • Eğitiminizi nasıl istersiniz? Side Psikoteknik'te eğitiminizi en güncel teknolojiden faydalanarak alanında uzman eğitmen kadrosundan alırsınız. Eski eğitim araçları ile ALG Psiko-Teknik Sistemi arasında ciddi bir fark var.
  • Uluslar arası ve Yurt içi, Yolcu ve Yük Taşıma için SRC Belgesi ve SRC Kursu
  • Psikoteknik Değerlendirme - Mesleği sürücülük olan kişilerin çalışmaya devam ettikleri sürece, bedeni ve psiko-teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu, yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları gerektiği biliyor muydunuz?

PSİKOTEKNİK

Psikoteknik Nedir?

Psikoteknik; sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülebildiği bir sistemdir.

Ülkemizde Psikoteknik Değerlendirmenin esasları ve uygulama biçimi Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 79. Maddesi ve aynı yönetmelikte yer alan 4 Sayılı Cetvelle belirlenmiştir. Söz konusu cetvelde de belirtildiği üzere, Psikoteknik Değerlendirme Merkezinde yapılacak 1 saatlik psikolog gözetiminde test sonucu, Sağlık Bakanlığından onaylı Psikoteknik Merkezlerin vermiş olduğu belgedir.

Psikoteknik Raporu Bulundurmamanın Cezası Nedir?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 36d gereğince;
(Ticari olarak yük/eşya ve yolcu taşımacılığı yapanlar) Sürücülerin Bedeni ve Psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir raporu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları zorunludur
şeklindedir. Buna aykırı hareket edenlere yönetmeliğin 73. maddesi gereğince 5 ihtar ve 800 TL para cezası verilmektedir. İhtarların toplamı 50 adede ulaştığında ve bu ihtarlar kaldırılmadığında firmanın yetki belgesi iptal edilir. Karayolu Taşıma Yönetmeliği 73 Madde'de de şöyle belirtilmiştir.
b) İhtarlar: Bu Yönetmeliğin; 17 nci maddesinin (d) bendinin (8) ve (9) uncu paragraflarına aykırı hareketle karayolu alt yapısına zarar veren ve bu nedenle trafik ve yol güvenliğini tehlikeye sokan taşımacılara her yapmış olduğu ihlalle ilgili olarak beş ihtar, 60'ıncı maddesine aykırı hareket eden yetki belgesi sahiplerine beş ihtar, İhtarların veriliş tarihinden itibaren ilgilinin doksan gün içerisinde Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak, verilen ihtarların paraya çevrilebilmesi için her ihtar için 100 TL olmak üzere yetkili saymanlığa ödemede bulunduğunu bildirmesi ve bunu belgelemesi halinde ihtarlar kaldırılır.

Bu doksan günlük süre içinde müracaat edilerek paraya çevrilmeyen ihtarlar kaldırılmaz. Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Yukarıdaki fıkraya göre kaldırılmayan ihtarların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgilinin yetki belgesi iptal edilir. Geçici Madde 7- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde, 9 uncu maddede belirtilen tehlikeli maddelerin taşınması hakkındaki Yönetmelik Bakanlıkça Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleri dikkate alınmak suretiyle hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Bakanlık gerektiğinde bu süreyi altı aylık dönemler halinde en fazla bir yıl uzatabilir.

Telif Hakkı © Manavgat Src ve Psikoteknik Merkezi, 2012 - 2024

Telefon (Sabit): +90 242 746 84 35

Telefon (Mobil): +90 539 850 69 99

Elektronik Posta: iletisim@manavgatsrc.com

Facebook: facebook.com/ManavgatSrcPsikoteknik

GooglePlus: google.com/ManavgatSrcPsikoteknik